Kallelse till årsmöte

KALLELSE

Styrelsen för Katarinamoderaterna

kallar härmed föreningens medlemmar till

 

ÅRSMÖTE

TORSDAGEN DEN 10 MARS 2011

KL. 18:00

 

Alsnögatan 40, Danvikstull

Mellan Hammarby kanal och kontorshuset ”Vita huset”

Buss till hållplats Spårvägsmuseet alternativt Danvikstull

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet


 

PROGRAM

Kl. 18.00        Samling och drink

Kl. 18.30        Årsmötesförhandlingar

Kl. 19.30        Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr

Kl. 20.00        Mingel med mat och dryck

                      

För 120 kronor deltar Du i mingel med mat och dryck

 

Anmälan: För Dig som önskar delta i efterföljande mingel med mat och dryck, sker obligatorisk föranmälan senast söndagen den 6 mars 2011 på telefon 08-676 81 23 eller e-post  katarina@moderat.se

 

Arrangemanget sker i samarbete med Medborgarskolan.

 

   F ö r e d r a g n i n g s l i s t a

   Alla val avser ett år 

1.   Årsmötets öppnande

2.   Val av ordförande för årsmötet

3.   Val av sekreterare för årsmötet

 4.   Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

 5.   Föredragningslistans godkännande

6.   Fastställande av årsmötets stadgenliga utlysning

7.   Fastställande av röstlängd 

8.   Styrelsens års- och förvaltningsberättelse

9.   Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

10.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.            Fastställande av medlemsavgift

12.            Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

13.            Val av ordförande och vice ordförande  

14.            Val av ledamöter i styrelsen

15.            Val av en revisor och en revisorssuppleant

16.            Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande

17.            Val av ombud och suppleanter till förbundets stämma

18.            Val av ett ombud och en suppleant till Medborgarsko-lans årsmöte

19.            Övriga ärenden vilka av styrelsen eller enskild medlem förelägges årsmötet för behandling

20.            Övriga ärenden

21.           Årsmötets avslutning